สัญญาเช่าคอนโดควรมีการพูดถึงอะไรบ้าง?

ก่อนจะให้เช่าคอนโด สิ่งหนึ่งที่สำคัญมาก ๆ และลืมไม่ได้ก็คือการทำสัญญาเช่าคอนโด เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย และบันทึกสิ่งที่ได้ตกลงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่คุณควรใส่ไว้ในสัญญาเช่าเพื่อประโยชน์ของตัวคุณเอง

  • ระบุระยะเวลาในการเช่าให้ชัดเจน

ในสัญญาเช่าควรมีการระบุระยะเวลาในการเช่าให้ชัดเจนว่า เช่าเป็นเวลานานเท่าไหร่ และหากจะต่ออายุสัญญาเช่าจะทำอย่างไร ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้ากี่เดือน หรือกี่สัปดาห์ และมีการเขียนข้อตกลงว่า หากผู้เช่าต้องการจะยกเลิกสัญญาเช่ากลางคัน สามารถทำได้หรือไม่ ถ้าได้ควรแจ้งผู้ให้เช่าล่วงหน้าทั้งหมดกี่เดือน หรือต้องมีการจ่ายเงินอย่างไรบ้าง ควรระบุให้ชัดเจน

  • ระบุกรณีที่คุณสามารถยกเลิกสัญญาและเก็บเงินมัดจำได้

หากผู้เช่าย้ายออกโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือไม่จ่ายค่าเช่าหรือจ่ายช้ามากเกินกว่าที่กำหนด จนก่อให้เกิดความเดือดร้อน หรือไม่ยอมจ่ายเบี้ยปรับ อยู่ไม่ครบตามสัญญาเช่า หรือทำให้ห้องพักเกิดความเสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นคอนโดใหม่ หรือสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นๆ เช่นเพื่อนบ้านใกล้เคียง ให้ระบุได้ว่าเรามีสิทธิ์ยกเลิกสัญญา

  • ระบุว่าหากจ่ายค่าเช่าไม่ตรงเวลา จะต้องจ่ายเบี้ยปรับตามจำนวนที่ได้ระบุไว้

หากถึงกำหนดแล้วผู้เช่าไม่จ่ายค่าเช่าตามกำหนด ให้ระบุไว้ให้แน่ชัดว่าจะต้องเสียค่าปรับเป็นจำนวนวันละเท่าไหร่ ควรเขียนในสัญญาให้ชัดเจนว่า ผู้ให้เช่ามีสิทธิเรียกค่าปรับได้ และควรเขียนลงไปในสัญญาว่าผู้ให้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาได้หากผู้เช่าไม่จ่ายค่าเช่าเป็นเวลานาน

  • ระบุในสัญญาให้ชัดเจนว่าสามารถต่อเติมภายในห้องเช่าได้หรือไม่

ให้ระบุให้ชัดเจนว่าหากจะทำการต่อเติมอะไร ผู้เช่าจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าก่อน และผู้ให้เช่าควรจะระบุไว้ในสัญญาให้แน่ชัดเพราะการกระทำดังกล่าวจะทำให้ห้องได้รับความเสียหาย ผู้เช่าจึงจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าเสียก่อนจะทำการต่อเติม เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพของห้องและอาจทำให้คอนโดเป็นรอยได้ ดังนั้นจึงควรระบุให้ชัดเจนในวันที่ทำสัญญา

  • ระบุในสัญญาใครเป็นผู้จ่ายค่าซ่อมแซม

หากมีเครื่องใช้เสียขึ้นมาให้ระบุให้ชัดเจนว่าใครจะเป็นคนจ่ายค่าซ่อมแซม รวมถึงให้ระบุค่าส่วนกลางและรายการของค่าส่วนกลางด้วย แล้วแต่จะตกลงกัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลัง หรือระบุเป็นรายการเลยว่าหากแอร์เสีย ให้ผู้ให้เช่าเป็นผู้จ่ายค่าซ่อมแซมเพราะเป็นเครื่องใช้ที่มากับตัวห้อง เป็นต้น

  • ถ่ายรูปห้องก่อนให้เช่าไว้เป็นหลักฐาน

ถ่ายรูปเพื่อเป็นหลักฐานว่าในห้องมีของใช้และเครื่องใช้ใดบ้างที่เป็นของผู้ให้เช่า เพื่อเตือนความจำและเพื่อใช้ในการตรวจสอบเวลาที่ผู้เช่าพักย้ายออก เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาของหาย หรือได้ของคืนไม่ครบ หรืออาจทำเป็นรายการสิ่งของขึ้นมาและแนบรวมไปกับตัวสัญญา รวมถึงสามารถใช้ตรวจสอบในภายหลังได้ว่า สภาพก่อนและหลังให้เช่าแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปล่อยให้เช่าคอนโดหรือหอพักต่างๆ เพื่อลดปัญหาที่เกิดจากการให้เช่าระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่า และสามารถปล่อยเช่าได้อย่างสบายใจไม่มีปัญหาภายหลัง หรือหากมีปัญหาสามารถแก้ไขตามที่ ระบุไว้ในสัญญาได้ เพื่อไม่ให้เสียเปรียบ เนื่องจากปัจจุบันห้องพักมีราคาค่อนข้างแพง ซึ่งหลังการเช่าแต่ละครั้ง ห้องพักก็จะชำรุดทรุดโทรมลงตามอายุการใช้งาน ดังนั้นหากเกิดความเสียหายขึ้นจะได้คุ้มกับการซ่อมแซมห้องและไม่ขาดทุน