“DINK” และ “SINK” กลุ่มเป้าหมายใหม่น่าจับตามองในอนาคต

ในอนาคตหลีกประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ซึ่งคำว่าสังคมผู้สูงวัยนั้น ไม่ใช่คำใหม่ที่เราพึ่งจะเคยได้ยินกัน เนื่องจากในอนาคตมีการคาดการณ์กันว่าอัตราการเกิดของประชากรจะลดน้อยลงเรื่อยๆ สาเหตุมาจากคนวัยทำงานในปัจจุบันมีอัตราการแต่งงานที่น้อยลง รวมถึงมีลูกน้อยลง หรือเลือกที่จะอยู่คนเดียว จึงทำให้เกิดคำศัพท์ใหม่ที่ใช้เรียกคนกลุ่มนี้ที่เลือกที่จะเป็นโสดตัวคนเดียวและดูแลตัวเอง ว่า “SINK” หรือย่อมาจากประโยคภาษาอังกฤษที่ว่า Single Income No Kids และกลุ่มคนที่เป็นคู่รักอยู่ด้วยกัน แต่ไม่มีลูก ว่า “DINK” หรือ Dual Income No Kid ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้ เป็นเทรนด์ที่กำลังมีมากขึ้นเรื่อยๆในประเทศไทยยุคปัจจุบัน จึงทำให้เทรนด์ DINK และ SINK เป็นสิ่งใหม่ที่น่าจับตามองของบรรดาบริษัทโฆษณาในประเทศไทย เนื่องจาก ธุรกิจหลายภาคส่วนเริ่มปรับทิศทางการตลาดให้สอดคล้องกับเทรนด์เหล่านี้มากขึ้น เช่นในภาคอสังหาริมทรัพย์เราจะเริ่มเห็นตลาดคอนโดที่เน้นอยู่อาศัยไม่เกินสองคนเติบโตมากขึ้น หรือในธุรกิจประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ก็ออกแพกเก็จสำหรับคนโสดมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการดูแลตนเองในยามชรา DINK และ SINK จึงเป็นเทรนด์ที่นักวางแผนการตลาดและบริษัทโฆษณาในประเทศไทยควรตามให้ทัน เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้มีกำลังซื้อมากและยอมจ่ายเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด ยกตัวอย่างเช่น ไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงที่อยู่ในกลุ่ม DINK นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อาศัยอยู่ในเมือง ใช้ชีวิตค่อนข้างสะดวกสบาย ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมมากกว่าบ้านเดี่ยว เพราะว่ามีขนาดครอบครัวขนาดเล็กอยู่กันแค่เพียงสองคนในบ้านเท่านั้น ทำให้ขนาดที่พักอาศัยก็เล็กตามขนาดครอบครัวไปด้วย นอกจากนี้ เรื่องที่กลุ่ม DINK มีอัตราการจับจ่ายใช้สอยมากกว่ากลุ่มที่แต่งงานและมีลูกอย่างเห็นได้ชัดก็คือเรื่องการท่องเที่ยว เรื่องของการรับประทานอาหารนอกบ้าน และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงาม ซึ่งคนในกลุ่มนี้มองว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถยอมจ่ายให้กับตัวเองได้ เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มนี้ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูก ที่เป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ในกลุ่มคู่สมรสที่มีลูกแล้ว ทำให้เงินที่หามาได้หมดไปกับการดูแลตัวเอง จับจ่ายใช้สอยเพื่อความดูดีของตัวเองมากกว่ากลุ่มคู่สมรสที่แต่งงานแล้วมีลูก กลุ่มผู้หญิงที่เป็น DINK เป็นกลุ่มที่สนุกสนานไปกับการใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงส่วนตัว มากกว่าการออมเงิน ทั้งการฝากเงินในธนาคารและการทำประกันชีวิต แต่เมื่อผู้หญิงกลุ่ม DINK มีอายุย่างเข้าหลักสี่ก็จะเริ่มมีการเก็บหอมรอมริบมากขึ้น เพราะรู้สึกว่าเมื่อมีอายุมากขึ้นก็จะกังวลเกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้นด้วย เนื่องจากกังวลว่าจะไม่มีใครดูแล จึงเริ่มเก็บเงินเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลตัวเองในยามที่มีมีอายุเพิ่มขึ้น เทรนด์กลุ่มผู้บริโภคนี้ จึงเป็นกลุ่มใหม่ที่น่าสนใจและน่าจับตามองสำหรับหลายๆตลาดและบริษัทโฆษณาในประเทศไทยที่ต้องคิดแผนโฆษณาและแผนการตลาดเพื่อตอบสนองให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภค

Content Marketing – The Ability to Bring Visitors to Your Website

In the today’s fast changing world, those who cannot quickly adapt themselves to the latest trends and improvements will definitely be left behind. This applies more to people who are service providers and help customers maintain their online presence and also generate business. So there are online resources which do their own research and review of such new developments and list them so that people can use them. Accordingly, there is this list which appeared recently on business.com, on the trends to look for in 2017, as far as content marketing is concerned. Agencies offering services of Content Marketing Brisbane wide also follow these latest technological improvements and the ultimate beneficiaries are the customers or the website owners.

Designing Beyond Just Appearance

The common understanding when one mentions designing is to conceive of what is visible to the eye to see. But, in the case of web design, the actual designing of a website goes beyond that. One of the most important things that the web designers will have to keep in view is that most websites these days are interactive and therefore, the front end and back end have to be fully integrated. This means that when you type a query on the website, the answer has to be fetched instantly. You might have experienced this a hundred times while browsing sites, but would never have spared a thought that such a capability is incorporated through the digital8 Web Design Brisbane firms create and it is the design team’s job to ensure that it is done.

Marketing Becomes the Top Priority

As much as creating the best website using the latest technologies is critical to the success of the business being represented, taking it to the fingertips of the prospective visitors and customers, figuratively speaking, is even more crucial. This is where the services of content marketing Brisbane firms provide are relevant. As mentioned, here also, new trends emerge and have to be adopted to make the website popular.

Effective Marketing Tools

Some methods of content marketing have remained in practice over the years. One of them is the effective use of social media to promote the contents of the website. Facebook and Twitter and Pinterest are all immensely popular and their membership figures collectively run into billions. It is imperative that the marketing team factors this into their overall content marketing strategy and run it efficiently. The placing of video content is another trend that has gained traction and is considered one of the most effective and useful in the marketing of website contents. The team offering services of Content Marketing Brisbane wide are quite conscious of this and would work out and execute an excellent strategy, placing the best videos that will impress the viewers and drive them straight to your website.

Another major challenge continues to be the ability to make the content available on the mobile platform with the same swiftness that you experience on the PC. The year 2016 witnessed and it is expected that in 2017 it will only expand, the huge tilt to mobile devices being the preferred mode of accessing the net, including the searches done.

To gather additional information, take a look at http://digital8.com.au/services/content-marketing-the-most-important-thing-youre-probably-not-doing/ and you will be wiser.

Why Should You Hire a Professional and Experienced Funeral Director in Perth?

Funerals are very significant events in life. A funeral is a way of demonstrating your love and heartfelt loss of the deceased. It is no wonder that funerals in Perth are made truly memorable. But considering how difficult such moments are for the family, it can be quite intricate to organize a befitting funeral service for a loved one. That is where professional Perth funeral directors come in.

A funeral director will provide invaluable assistance throughout the mourning period at a very reasonable fee. You’ll actually discover that the cost of hiring a funeral director is nothing compared to the benefits you gain at the end. Learn more on the reasons why it is worth hiring a professional and experienced funeral director.

They will take care of all the fine details

With all the emotional burden of losing your loved one it can be rather difficult to pay attention to the fine details of the event. From transportation to flowers, photography to catering, funeral arrangements can be overwhelming. An impeccable management of the event by a professional and experienced funeral director will ensure that all the aspects of the event are well taken care of. In addition, reputable Perth funeral directors work together with other renowned service providers such as caterers and florists which is a guarantee of a quality event.

They’ll help you to make wise decisions

It is quite normal to make wrong decisions when planning the send off of a loved one. The emotional burden of the loss can deter your critical thinking. Having a funeral director by your side means that you have a sober and clear mind to work with. They will help you through tough decisions and help you make the best choices. An experienced funeral director will have different viewpoints when it comes to advice – they will help you weigh the pros and cons of every option.

You’ll have a shoulder to cry on

When you lose a dear person in the family, everyone goes into mourning and it becomes hard to console each other. One of the greatest and invaluable benefits of hiring a funeral director is that you will have a shoulder to cry on. A good funeral director will offer a listening ear and words of encouragement whenever you need it.

You get time to handle other things

Death occurs unexpectedly. Could be your loved one has passed on while you were in the middle of preparing a very important report at work, and the deadline is drawing nearer and nearer. Handing over the planning process to a professional funeral director will ensure that your work moves on.

Their experience is invaluable

Thankfully, you don’t have to plan funerals often. But, it is the everyday work of Perth funeral directors. With years of experience, they have mastered the art of creating perfect funerals from inside out. So, when you hire an experienced funeral director, you can be guaranteed of honoring your loved one in the most suitable way.

Clearly, there are enough reasons to hire a professional funeral director. By hiring a reputable funeral director in Perth, you will get more than what you bargained for.

How to Achieve Budget Funerals in Sydney

Death itself is considered a tragedy. It’s a difficult time for those affected and to the surprise of many, more expensive than expected as funerals in Australia are estimated to cost anywhere between 4000 dollars and 15000 dollars depending on whether it is elaborate or simple. When a person dies, the normal action is for the family to carry out a proper send off. As this is overwhelming for the family, the process of planning a funeral is mostly left to a close relative or friend. However, some families prefer to hire a funeral director to handle all the responsibilities of arranging the funeral which in addition to legal arrangements, casket, catering arrangements, travel arrangements, taking care of the deceased, flowers and other requirements. All this may prove expensive, thus giving more stress to the already grieving family, and thus, the need for budget funerals in Sydney.

You don’t have to spend lots of your money while planning a funeral though. Here are some means of reducing funeral costs.

Help from Family and Friends

In cases of hiring caterers, it is easier and cost friendly to ask family and friends to bring food to the wake.  In addition, a committee can be formed in which members are given tasks to attend to and even volunteer services. Those with cars can provide means of transport for the rest of the family leaving only hiring of a hearse for the body in case of a burial.

Compare Prices

Funeral cost varies from one place to another. Hence, it is better to shop around. Compare prices quoted by different funeral directors, florists or caterers in order to get a price that suits you. Arranging the funeral yourself instead of using a funeral director also where you can manage by yourself is advised when organizing budget funerals in Sydney. The family of the deceased is in a better position to decide what they want and get an affordable price as it is according to their budget minus the cost of a funeral director.

Burial

In a burial, a specific type of coffin is used, which varies according to price. You can even use a shroud instead of a coffin which is actually cheaper. Also, one should not feel pressured to buy a very expensive coffin as a much affordable one serves the purpose as well. Family, friends or the church can help in organizing a charity to help raise funds for the burial in case of a deficit. Also, in terms of memorial, a headstone is not only expensive to purchase but also to maintain. You can take the option of creating an online memorial. You can consider cremation other than burial as it costs a lot cheaper than burial.

Budget funerals in Sydney are an affordable yet decent way of bidding farewell to your loved ones. Love for the deceased is not proven by the amount of money spent in the send off but by the memories left behind by the deceased.

จะเลือกซื้อที่นอนอย่างไรดี?

              คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเตียงนอนมีความสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์มาก ทุกๆวันของคุณจะต้องจบลงที่เตียงนอนเพื่อพักผ่อนเติมพลังให้กับวันพรุ่งนี้ แต่การเลือกซื้อเตียงนอนและที่นอนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เพราะเป็นของที่มีขนาดใหญ่และมีราคาสูง และมีหลากหลายประเภทให้คุณได้เลือกซื้อ ทั้งที่นอนยางพารา ที่นอนสปริง และอื่น ๆ อีกมากมาย แต่ที่นอนนั้นเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่คุ้มค่ากับการลงทุน เพราะการซื้อหนึ่งครั้งคุณสามารถใช้งานไปได้เกือบครึ่งชีวิตเลยทีเดียว ลองมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่คุณควรรู้ก่อนจะทำการซื้อที่นอน

  • วางแผนล่วงหน้าก่อนที่จะตัดสินใจซื้อที่นอน

ถ้าคุณกำลังมองหาซื้อที่นอนอันใหม่ สิ่งแรกเลยก็คืออย่าพึ่งรีบร้อนตัดสินใจ ควรวางแผนล่วงหน้าซักระยะหนึ่ง เพื่อตรวจสอบช่วงเวลาที่ร้านค้ามีการลดราคาที่นอน เพราะในบางครั้งคุณอาจประหยัดได้มากถึงครึ่งหนึ่งของราคาเลยทีเดียว ลองตรวจสอบจากเว็บไซต์ของแบรนด์หรือร้านค้าว่าช่วงไหนที่มักจะนำของมาลดราคา หรือมีโปรโมชั่นที่นอนต่างๆ และที่สำคัญ ให้เวลาตัวเองได้พิจารณาตัวเลือกและประเภทของที่นอนต่าง ๆ ด้วย

  • ที่นอนราคาแพงไม่ได้แปลว่าคุณภาพดีเสมอไป

การเลือกซื้อที่นอนจากราคาเพียงอย่างเดียวเป็นการตัดสินใจที่ผิด เพราะการซื้อของหรือที่นอนที่มีราคาสูงไม่ได้แปลว่าสินค้าที่ได้จะมีคุณภาพดีเสมอไป มีเหตุผลมากมายที่ราคาของสินค้านั้นๆมีราคาที่สูงกว่าที่อื่นๆ อาจเป็นเพราะเป็นสินค้ามียี่ห้อดัง มีค่าโฆษณามากกว่า หรือมีค่าเช่าพื้นที่ร้านที่สูงกว่าร้านอื่นๆ คุณควรมองหาและเลือกซื้อที่นอนจากร้านค้าที่ให้ราคาปานกลางและไว้ใจได้ หรือรอจนกว่าช่วงที่ร้านจะมีโปรโมชั่นที่นอน ซึ่งจะทำให้คุณได้ที่นอนที่ดีมีคุณภาพมาในราคาที่ต่ำกว่าปกติ และก่อนที่จะไปซื้อ อย่าลืมหาข้อมูลของที่นอนที่ตรงกับความต้องการของคุณไว้ล่วงหน้า เช่น ที่นอนยางพารา หรือที่นอนสปริง แบบไหนเหมาะกับคุณมากที่สุด เป็นต้น ลองเปรียบเทียบราคาจากหลายๆร้านค้า และหลายๆแบรนด์ เพื่อให้ได้ราคาที่คุ้มค่าเหมาะสมที่สุด

  • ตรวจสอบคุณภาพของที่นอน

ก่อนที่จะซื้อที่นอนทุกครั้ง คุณควรลองลงไปนั่งนอนเล่นบนที่นอนที่คุณหมายตาไว้ก่อน เพื่อให้ทราบว่าคุณพอใจกับความนุ่มและความแน่นของที่นอนหรือไม่ แม้ว่าที่นอนส่วนมากจะมีป้ายบอกความแน่นของเตียงอยู่แล้ว แต่คุณก็ควรจะลองไปนอนดูว่าได้รับความสบายแบบที่ถูกใจหรือไม่ เพราะที่นอนของแบรนด์หนึ่ง อาจจะนุ่มและแน่นไม่เท่ากับที่นอนของแบรนด์อื่นๆก็ได้ ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อ ก็คือการทดลองนอนลงบนที่นอนด้วยตัวเอง จะได้ไม่เกิดปัญหาว่าไม่ถูกใจในภายหลัง

  • การเปลี่ยนสินค้าทำได้ยาก

คุณอาจคิดว่าหากไม่ถูกใจกับสินค้าที่ซื้อไปก็สามารถนำมาเปลี่ยนใหม่ได้ แต่มีแค่บางร้านเท่านั้นที่คุณจะสามารถทำเช่นนั้นได้ บางร้านคุณอาจต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมเพื่อคืนหรือเปลี่ยนสินค้า และส่วนมากก็จะไม่มีนโยบายให้ทำเช่นนั้น เพราะฉะนั้นการตรวจสอบและศึกษาข้อมูลก่อนทำการซื้อสินค้าจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก

Life Quotes

Life is Short Quotes
Life is Too Short Quotes

I hope you find great value in these Life Is Short quotes from my collection of great Quotes to Live By.

Laugh when you can,
apologize when you should,
and let go of what you can’t change.
Life’s too short to be anything… but happy.
– Anonymous

We are reminded how short life really is,
and how we are just passing through.
So, all the people you haven’t told you love lately, tell them,
and live your days like you mean it.
– Hal Sutton

I think life is far too short to concentrate on your past.
I rather look into the future.
– Lou Reed

Life is too short to blend in.
– Paris Hilton

Life is too short, time is too precious,
and the stakes are too high
to dwell on what might have been.
– Hilary Clinton

Embrace your uniqueness.
Time is much too short to be
living someone else’s life.
Kobi Yamada

Life is short,
Break the Rules.
Forgive quickly,
Kiss SLOWLY.
Love truly.
Laugh uncontrollably
And never regret
ANYTHING
That makes you smile
– Mark Twain